fbpx
skip to Main Content

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door DapStairs, gevestigd te (3454NV) De Meern aan de Emmikkerboslaan 69, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30146111.

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Afnemer: de koper van Producten, niet zijnde een consument of eindgebruiker; Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen de Afnemer en Verkoper, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten; Partijen: Afnemer en Verkoper; Producten: alle producten en diensten van Verkoper; Verkoper: DapStairs Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Website: www.Dapstairs.nl; Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Verkoper, alsmede alle Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2 De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen. 2.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien (14) dagen na de datum van verzending aan de Afnemer van de gewijzigde Voorwaarden. Indien de Afnemer binnen deze veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.

3. Aanbiedingen en bestellingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Verkoper zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.3 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper haar aanbieding of offerte baseert.
3.4 Verkoper kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Indien de door Verkoper geoffreerde prijs niet juist is en meer dan 10% afwijkt van de beoogde prijs, dan kan Verkoper de Overeenkomst ontbinden, waarna het reeds door de Afnemer betaalde bedrag door Verkoper zal worden terugbetaald. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bovenstaande, is Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding.
3.5 De Afnemer kan zijn bestelling plaatsen door middel van: – e-mail (via emailadres: info@dapstairs.nl) – schriftelijk – de Website
3.6 Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Verkoper een bestelling schriftelijk of per email heeft geaccepteerd of Verkoper uitvoering heeft gegeven aan een bestelling.
3.7 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien Verkoper een aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Afnemer zich niet aan zijn betalingsverplichtingen zal houden en/of de Producten niet beschikbaar zijn.
3.8 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is annulering van een Overeenkomst die tot stand is gekomen niet mogelijk.

4. Uitvoering
4.1 Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Verkoper uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
4.2 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is veroorzaakt door de derde.

5. Prijzen/Betalingen
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen, zonder opschorting, korting of verrekening uit welken hoofde dan ook, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Afnemer van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Wanneer Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting is de Afnemer direct in gebreke, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Afnemer is dan aan Verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat Afnemer aan Verkoper verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro).
5.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.
5.3 Alle prijzen van de Producten zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en importheffingen. Deze kosten en heffingen zijn voor rekening van Afnemer.
5.4 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijzen van de Producten aan te passen op basis van het consumenten prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Verkoper te leveren diensten wordt verhoogd, dan is Verkoper gerechtigd deze kosten aan Afnemer door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Verkoper zal Afnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
5.5 Verkoper is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

6. Levering en transport
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle leverdata slechts inschattingen. Verkoper zal haar best doen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar is niet aansprakelijk jegens de Afnemer indien de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging.
6.2 Indien Verkoper niet in staat is om de Producten binnen dertig (30) dagen na de overeengekomen leveringsdatum te leveren, dan heeft Afnemer, als enige middel, het recht om de bestelling te annuleren. De annulering is enkel geldig indien Verkoper een schriftelijke annulering door Verkoper heeft ontvangen voordat Verkoper de Producten heeft verzonden.
6.3 Afnemer is gehouden gebreken of tekortkomingen aan de Producten dan wel het aantal geleverde Producten, binnen 48 uur na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Verkoper te melden op straffe van verval. Indien een Product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont en dit tijdig is gemeld, dan zal Verkoper na retour ontvangst van het gebrekkige Product een nieuw Product toezenden. In geval van een onjuist aantal Producten zullen deze worden nagezonden.
6.4 De Afnemer is verplicht om de Producten te ontvangen op normale werkdagen.
6.5 Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn, is Verkoper gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten en gedeeltelijke verzendkosten in rekening te brengen. Verkoper zal de Afnemer hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
6.6 Alle Producten worden Ex Works in De Meern (af magazijn) geleverd tenzij anders overeen gekomen.
6.7 Indien Afnemer de levering niet wil of kan accepteren, dan is Afnemer direct in gebreke. Verkoper mag dan naar eigen keuze: (i) de Producten opslaan voor rekening en risico van Afnemer of (ii) de Producten verkopen tegen de beste redelijkerwijs te verkrijgen prijs (na aftrek van redelijke kosten voor opslag, verzekering en verkoopkosten), waarna Afnemer slechts het verschil tussen de verkregen prijs en het door hem aan Verkoper betaalde bedrag terugkrijgt, of (iii) de Producten nogmaals ter levering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van Afnemer komen.

7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten
7.1 De eigendom van de Producten blijft volledig bij Verkoper totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
7.2 Afnemer is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op Afnemer.
7.3 Tot het moment van eigendomsoverdracht is Afnemer gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is Afnemer verplicht om Verkoper daar onmiddellijk van in kennis te stellen.
7.4 Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.
7.5 Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is Afnemer aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade.

8. Garantie
8.1 De door Verkoper te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in woningen en kleine kantoorruimtes zijn bestemd. Geen garantie wordt verleend voor kleurverschillen en Producten die intensief worden gebruikt in onder andere winkelpanden.
8.2 Verkoper garandeert dat de decorlaag van traptreden gedurende een periode van 10 jaar vanaf de aankoopdatum bij normaal gebruik niet slijt. Deze garantie dekt geen slijtage, krassen, schade als gevolg van stoten of ongelukken of onjuist gebruik van traptreden. Voorts zijn slijtplekken aan de zijkant van de traptreden uitgesloten van garantie. De garantie geldt bovendien enkel indien de oppervlakte van de slijtage op een bepaalde plaats van een traptrede tenminste 1cm2 bedraagt en de decorlaag op dat punt volledig is versleten/verwijderd. De garantie vervalt indien de Afnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
8.3 Een beroep op de garantie dient schriftelijk door Afnemer te worden gedaan.
8.4 Indien Verkoper een beroep op de garantie honoreert, dan zal Verkoper na ontvangst van het gebrekkige Product een nieuw Product toezenden. (Herstel)kosten en alle overige schade zijn niet gedekt door deze garantie.
8.5 De in dit artikel verstrekte garantie geldt slechts indien Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
8.6 De vervanging of het herstel van de Producten gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van deze termijn ten gevolge. Herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en transportkosten, anders dan op grond van de in dit artikel bedoelde garantie zal door Verkoper in rekening worden gebracht bij de Afnemer.
8.7 De garantie is niet overdraagbaar.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op Afnemer en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
9.2 De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Overeenkomst betaalde prijs, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.
9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en Verkoper een redelijke termijn tot nakoming geeft.
9.4 Verkoper zal alleen aansprakelijk kunnen zijn, indien Afnemer Verkoper schriftelijk in kennis stelt van de schade binnen dertig (30) dagen nadat de schade is opgetreden.

10. Overmacht (Force majeure)
10.1 Verkoper is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur).
10.2 Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.

11. Tussentijdse beëindiging
11.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds te beëindigen indien: a) Afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt; b) er sprake is van een (dreigend) faillissement van Afnemer; c) Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen; d) Afnemer niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging; e) Afnemer wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden; f) de eigendom van Afnemer wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen; g) er zich omstandigheden voordoen die van zulks aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
11.2 Indien voornoemde gevallen zich voordoen dan zijn de vorderingen van Verkoper op Afnemer direct en geheel opeisbaar.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Alle ontwerpen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de Producten blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en mogen niet worden verveelvoudigd of overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
12.2 Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor uit hoofde van de Auteurswet of andere wetgeving.
12.3 De Afnemer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper of de leveranciers van Verkoper in relatie tot de Producten.

13. Afnemer gegevens, privacy en geheimhouding
13.1 Verkoper zal alleen gegevens van Afnemer verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Verkoper of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering. De Afnemer geeft Verkoper onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens.
13.2 Afnemer staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte (persoons)gegevens en verwittigt Verkoper direct indien er wijzigingen zijn.
13.3 Verkoper is gerechtigd om de (persoons)gegevens van Afnemer aan derden te verstrekken indien: a) dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst; b) Verkoper (incasso)maatregelen door derden jegens Afnemer treft; c) Verkoper een kredietrapport wil laten opstellen; d) Verkoper daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.
13.4 Verkoper en Afnemer verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de(uitvoering van) de Overeenkomst gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien.

14. Overige
14.1 Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. De beperking van de overdraagbaarheid heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Afnemer geeft bij voorbaat het recht aan Verkoper om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement te Utrecht.
15.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Back To Top